Executive Committee

Trustees
     

Dr. Devendra D. Patel

 

Dr. Mahendra Bhavasar

 

Dr. Rajesh C Shah

 

Dr. Sunil D Popat

Advisors
     

Dr. T.N. Patel

 

Dr. R.M. Parekh

 

Dr. U.B. Thaker

 

Dr. S.C. Kukreti

     

Dr. A.V. Shah

 

Dr. S.P. Shukla

 

Dr. Kamlesh Patel

   
Immediate Past President
           

Dr. Sunil D. Popat

           
President
           

Dr. Bharat Shah

           
Hon. Secretary
           

Dr. Abhilash Choksi

           
Treasurer
           

Dr. Hasmukh Vora

           
Executives
     

Dr. Narendra Sanghvi

 

Dr. Rashmi Thakkar

 

Dr. Ramnik Godhani

 

Dr. Shrenik Shah

       

Dr. Sudhir Madhesia

 

Dr. Jagdeep Pandit

 

Dr. Manish Shah